Lời Bài Hát u mad! – bbno$

Lời Bài Hát u mad! – bbno$

Lời Bài Hát u mad! – bbno$

Two bags, one day, big balls, pop off
No pills, blue bills, cha-cha, real smooth
Two cars, two wrists, new house, move quick
Move slick, your bitch back, I took her, now you mad
Now you mad, bitch
Why you mad, bitch?
Yeah, you mad, bitch
Why you mad, bitch? (Bruh)
At the party, way too many options
Couple thotties, you know Gravy got ’em
Couple shitcoins, you know that I bought ’em
She annoying, I won’t even bother
Hit the ‘rage, RPG the car (boom)
Bitch, I’m walkin’ home, fuck that shit is far (why’d I do that?)
How’s it feel to make a milli every day? (Huh)
How’s it feel to make a milli every minute, bitch?
Two bags, one day, big balls, pop off
No pills, blue bills, cha-cha, real smooth
Two cars, two wrists, new house, move quick
Move slick, your bitch back, I took her, now you mad
Now you mad, bitch
Why you mad, bitch?
Yeah, you mad, bitch
Why you mad, bitch? (Bruh)
At the party, way too many options
Couple thotties, you know Gravy got ’em
Couple shitcoins, you know that I bought ’em
She annoying, I won’t even bother
Add a zero, place a comma, I’m up
Think I give a fuck? ‘Cause I don’t give a fuck (Bitch)
What’s your credit score? I pay my dividends out
Sheesh, I feel like Elon Musk, bitch!
Two bags, one day, big balls, pop off
No pills, blue bills, cha-cha, real smooth
Two cars, two wrists, new house, move quick
Move slick, your bitch back, I took her, now you mad (bitch)
Now you mad, bitch
Why you mad, bitch?
Yeah, you mad, bitch
Why you mad, bitch? (Bruh)
At the party, way too many options
Couple thotties, you you know Gravy got ’em
Couple shitcoins, you know that I bought ’em
She annoying, I won’t even bother

bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn biết không?
Xanh SM đang tuyển tài xế đấy!

Apply ngay nào >>>