THÔNG TIN RAPPER SỐ 1

Instrumental: PHICKIDI Mix & Master: Snick Lyric Video: Hiếu

0:00 : Part I 1:35 : Part II 4:30 : Part III

MV ICD - RAPPER SỐ 1 [Tage Dissing]

Bạn biết không?
Xanh SM đang tuyển tài xế đấy!

Apply ngay nào >>>