Vậy la’ ta đã xa nhau thật sao
Tư’ng do’ng ki’ ư’c biê’n tan trong anh ngọt nga’o
Lơ’i yêu thương bên nhau em chả vương
Hỏi la’m sao giữ khi không đi đê’n cuô’i đươ’ng
Nga’y chia tay trong tim em buô’n không
Giọt lệ anh đã tro’t rơi khi em lạnh lu’ng
Bởi vi’ ai anh đau bởi vi’ ai
Dại khơ’ trao hê’t bao yêu thương xo’t lại
Ngươ’i chuô’c say anh bao lơ’i
Để đê’n khi em phản bội
Anh vẫn ngu ngơ chưa thể tin ră’ng em lư’a dô’i
Ti’nh chẳng co’ câu chung thủy
Ngươ’i đã ở bên anh bởi vi’
Trong tim em chưa ti’m được ai tô’t hơn
Ngươ’i no’i chỉ yêu anh ma’ giơ’ bỗng chô’c như xa lạ
Nhưng anh luôn mong sẽ co’ một nga’y em nhận ra
Ră’ng tra’i tim anh vẫn co’n chơ’ bo’ng da’ng em
Sao em quên mau câu hư’a xưa tư’ng ươ’c thê’
Nga’y chia tay trong tim em buô’n không
Giọt lệ anh đã tro’t rơ’t khi em lạnh lu’ng
Bởi vi’ ai, anh đau bởi vi’ ai
Dại khơ’ trao hê’t bao yêu thương xo’t lại
Ngươ’i chuô’t say anh bao lơ’i
Để đê’n khi em phản bội
Anh vẫn ngu ngơ vẫn chưa thể tin ră’ng em lư’a dô’i
Ti’nh chẳng co’ câu chung thủy
Ngươ’i đã ở bên anh bởi vi’
Trong khi em chưa ti’m được ai tô’t hơn
Ngươ’i no’i chỉ yêu anh ma’ giơ’ bỗng chô’c như xa lạ
Nhưng anh vẫn luôn mong sẽ co’ một nga’y em nhận ra
Ră’ng tra’i tim anh vẫn co’n chơ’ bo’ng da’ng em quay vê’
Sao em quên mau câu hư’a xưa tư’ng ươ’c thê’
Ngươ’i chuô’t say anh bao lơ’i
Để đê’n khi em phản bội
Anh vẫn ngu ngơ vẫn chưa thể tin ră’ng em lư’a dô’i
Ti’nh chẳng co’ câu chung thủy
Ngươ’i lỡ bên anh bởi vi’
Trong tim em chẳng ti’m được ai tô’t hơn
Ngươ’i no’i chỉ yêu anh ma’ giơ’ bỗng chô’c như xa lạ
Nhưng anh luôn mong sẽ co’ một nga’y em nhận ra
Ră’ng tra’i tim anh vẫn co’n chơ’ bo’ng da’ng em quay vê’
Sao em quên mau câu hư’a xưa tư’ng ươ’c thê’
Sao em quên mau câu hư’a
Xưa tư’ng ươ’c thê’

NEW